Gebruikersvoorwaarden en Privacy Policy

Gebruikersvoorwaarden en Privacy Policy

Versie 17 april 2019. 

Wij danken u voor uw bezoek aan de website toegankelijk op het adres www.lazysundays.be; www.lazysundays.deal ; lazysundays.be, lazysundays.shop en lazysundays.eu hierna "de Website", beheerd door SafeShops.be vzw, met maatschappelijke zetel te B-2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 195/1, België, met ondernemingsnummer, BE840.308.822 hierna "SafeShops.be vzw". 

Lees aandachtig deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy. Deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy bepalen de voorwaarden voor de toegang tot en het gebruik van de Website en de privacy regels die op de Website gelden. 

Bij uw aanmelding (hierna de "Aanmelding") voor het verkrijgen van een account (hierna de "Account") en vervolgens bij elk verzoek voor een te gebruikersvoordeelcode (hierna de "Voordeelcode") op The Lazy Sundays zal u gevraagd worden te bevestigen dat u kennis genomen heeft van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy en dat u de inhoud ervan als bindend aanvaardt. Uw bezoek aan de Website, uw Aanmelding tot het verkrijgen van uw Account en elk gebruik van een Voordeelcode voor het verkrijgen van een aanbieding (hierna de "Aanbieding") op de The Lazy Sundays, impliceren in ieder geval de kennisname en de aanvaarding van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy. 

I. Algemeen

1. Opzet van de Website
1.1. The Lazy Sundays is een Website die deel uitmaakt van de organisatie van de The Lazy Sundays (hierna de " Lazy Sundays ") die beoogt om e-commerce als volwaardig verkoopkanaal te promoten bij de consumenten en die aan de deelnemende webshops (hierna de "Deelnemende Webshops") de kans geeft om zichzelf in de kijker te zetten. Elke Deelnemende Webshop zal tijdens een aantal zondagen per jaar een speciale Aanbieding ter beschikking stellen aan de bezoekers. [S-S1] Door de Website te consulteren en zich desgevallend op de Website aan te melden, worden de bezoekers Gebruikers van de Website. Door de Aanmelding vraagt de Gebruiker een e-mail te ontvangen om op de hoogte gehouden te worden van mogelijk aankomende Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops, waarvan hij tijdens de verschillende edities van The Lazy Sundays zal kunnen genieten. [S-S2] Sommige Aanbiedingen zijn verkrijgbaar mits gebruik van een Voordeelcode, die eveneens samen met de Aanbieding van de Deelnemende Webshop zal gepubliceerd worden op de Website www.lazysundays.be

1.2. SafeShops.be vzw werkt uitsluitend met webshops die het SafeShops.be label dragen of een label aanvroegen in het jaar voorafgaand aan de Lazy Sundays. Dit wordt duidelijk gemaakt door middel van het logo verified by SafeShops of in demand at SafeShops. Het is enkel met betrekking tot deze welomschreven Deelnemende Webshops dat Gebruikers speciale Aanbiedingen kunnen verkrijgen. De lijst met Deelnemende Webshops is op elk ogenblik consulteerbaar op de Website. Webshops die niet in deze lijst zijn opgenomen zijn geen officiële deelnemers [S-S3] van de Lazy Sundays en SafeShops.be vzw staat onder geen enkel beding in voor de vorm of inhoud van het eventuele aanbod van zulke Webshops. 

2. Toepasselijkheid en bindende kracht 
2.1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van de Website, zowel op consultaties van de inhoud ervan als op de Aanmelding, het verkrijgen van een Account, de ontvangst van een e-mail met betrekking tot de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops en op het raadplegen van een Voordeelcode gepubliceerd op de Website. 

2.2. Elke Gebruiker verklaart door zijn bezoek aan de Website kennis genomen te hebben van deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy en de inhoud ervan als bindend te aanvaarden. 

3. Definities 
In het kader van de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy hebben de volgende woorden telkens de hierna vermelde betekenis: 

"Account": de persoonlijke gebruiksrekening die door de Website wordt aangemaakt na registratie en invullen van het Aanmeldingsformulier door de Gebruiker. 

"Aanbieding": een speciale korting of promotie op een dienst of product, een gezamenlijk aanbod, een monster of een geschenk dat slechts gedurende de Lazy Sundays door een Deelnemende Webshop wordt aangeboden volgens de voorwaarden uitsluitend bepaald door de Deelnemende Webshop en dat eventueel ook door de Gebruiker kan worden verkregen mits gebruik van een Voordeelcode die samen met de Aanbieding wordt gepubliceerd op de Website. 

"Aanmeldingsformulier": het (elektronisch) formulier waarmee een Gebruiker zich aanmeldt op de Website en inschrijft voor de “alert” communicatie. 

"Content": de gratis ter beschikking gestelde informatie op de Website bestaande onder meer uit editoriaal nieuws of andere informatie betreffende de Lazy Sundays alsook Voorstellingen en Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops. 

“Thoas Projects in opdracht van SafeShops.be vzw" met met maatschappelijke zetel te B-2180 Ekeren, Kapelsesteenweg 195/1, België, met ondernemingsnummer, BE840.308.822, is bedenker en eigenaar van de Lazy Sundays. 

"Lazy Sundays" is het concept van Thoas Projects in opdracht van SafeShops.be vzw onder de naam van "Lazy Sundays" met als doel om e-commerce te promoten bij de consument als volwaardig verkoopkanaal en om de Deelnemende Webshops de kans te geven om zichzelf in de kijker te zetten.  

"Deelnemende Webshops": reissites, ticketing sites, abonnementsites, (software) services en allerlei soorten Belgische of internationale webshops die fysieke, downloadbare producten/diensten in België leveren, die de algemene deelnamevoorwaarden van deze Lazy Sundays hebben aanvaard en goedgekeurd en die ter gelegenheid van de Lazy Sundays een speciale Aanbieding aan de Gebruikers zullen aanbieden volgens de door hen bepaalde voorwaarden. De Deelnemende Webshops zijn opgenomen in een lijst beschikbaar op de Website en dragen het label van SafeShops.be of deden een aanvraag tot het behalen ervan. 

"Dienst": de door SafeShops.be vzw aan de Gebruiker aangeboden gratis dienst, bestaande uit een online toegankelijke softwaretoepassing voor de toegang tot informatie over de Deelnemende Webshops alsook tot links naar hun websites, eventuele voordeelcodes en naar hun op de Lazy Sundays beschikbare Aanbiedingen, zoals omschreven wordt op de Website. 

"Gebruiker": de natuurlijke persoon die gebruik maakt van de Website. 

"Gebruiksvoorwaarden": deze Gebruiksvoorwaarden, waarin de toegang tot en het gebruik van de Website en de Privacy Policy geregeld zijn. 

"Persoonsgegevens": de gegevens waarmee een Gebruiker toegang krijgt tot de communicatie van SafeShops.be vzw op de Website om voordeelcodes te kunnen verzoeken. 

"Voordeelcode": de code die de Gebruiker kan raadplegen op de Website en die gepubliceerd wordt samen met de Aanbieding die door gebruik van de voordeelcode kan worden bekomen op de Lazy Sundays volgens de specifieke voorwaarden van de Deelnemende Webshop. Elke voordeelcode stemt slechts overeen met één enkele Aanbieding van een specifieke Deelnemende Webshop en kan slechts éénmalig en voor die specifieke Deelnemende Webshop gebruikt worden. 

"Voorstelling": de omschrijving van een Deelnemende Webshop, die een logo, link en screenshot van de website van de Deelnemende Webshop inhoudt, evenals de Aanbieding die de Deelnemende Webshop zal doen op de Lazy Sundays. 

"Website": de website van de Lazy Sundays gecreëerd door Thoas Projects in opdracht van SafeShops.be vzw op de internetadressen www.lazysundays.be; www.lazysundays.deal ; lazysundays.be, lazysundays.shop en lazysundays.eu 

4. Gebruikers 
4.1. Het gebruik van de Website, de Aanmelding erop en het verkrijgen van een voordeelcode door Gebruikers zijn gratis. 

SafeShops.be vzw behoudt zich het recht voor om de Account van elke Gebruiker die de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van de Website niet naleeft, eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten. 

4.2. De Gebruiker garandeert bij aanvaarding van huidige Gebruiksvoorwaarden de volle leeftijd van 18 jaar bereikt te hebben. SafeShops.be vzw behoudt zich het recht voor om elke Account die blijkt toe te behoren aan een minderjarige eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten. 

II. Gebruikersvoorwaarden

1. Registratie op de Website 
1.1. Om de aankondigende e-mails te ontvangen ter verwittiging van de Lazy Sundays met een overzicht van de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops, dient de Gebruiker zijn Persoonsgegevens in te vullen op het Aanmeldingsformulier ter beschikking op de Website. Het Aanmeldingsformulier dient volledig en waarheidsgetrouw ingevuld te worden. 

1.2. Het is Gebruikers niet toegestaan gebruik te maken van andermans identiteit, van proxy's en tijdelijke e-mailadressen. 

1.3. Bij de Aanmelding dient de Gebruiker zich door het aankruisen van het daartoe voorziene vakje akkoord te verklaren met de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy van de Website. 

1.4. SafeShops.be vzw behoudt zich het recht voor om de Aanmelding al dan niet te aanvaarden. De Aanmelding kan onder meer, maar niet uitsluitend, geweigerd worden om volgende redenen: 

 • De Gebruiker verstrekt niet de gevraagde gegevens voor identificatie of verstrekt onvolledige of onjuiste gegevens ervoor; 
 • De Gebruiker tracht zich meerdere malen aan te melden door gebruik te maken van verschillende namen; 
 • De Gebruiker maakt gebruik van andermans identiteit; 
 • De Gebruiker komt één of meerdere in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichtingen niet na of liet zulks in het verleden na of SafeShops.be vzw kan redelijkerwijze aannemen dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen; 
 • Elke andere reden op grond waarvan SafeShops.be vzw redelijkerwijze kan oordelen dat de Aanmelding niet aanvaard kan worden. 

1.5. Vanaf het ogenblik dat zijn Aanmelding compleet is, heeft de Gebruiker zich ingeschreven om aankondigde e-mails te ontvangen op de dagen voor en tijdens de Lazy Sundays met vermelding van de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops. 

De Gebruiker kan door een eenvoudig bezoek aan de Website op de Lazy Sundays de Voordeelcode terugvinden die eventueel verbonden is aan een Aanbieding van een Deelnemende Webshop. Er is niet voor alle Aanbiedingen een Voordeelcode vereist, dit hangt louter af van de specifieke voorwaarden verbonden aan de Aanbiedingen en die elke Deelnemende Webshop zelf bepaalt. 

2. De Aanbiedingen en Voordeelcodes 
2.1. De door Deelnemende Webshops aangeboden Aanbiedingen, waarvan de Gebruikers kunnen genieten eventueel door gebruik van Voordeelcodes, worden enkele dagen voor de Lazy Sundays aan alle Gebruikers per e-mail gecommuniceerd en gepubliceerd op de Website. 

Elke aanbieding die vóór een Lazy Sunday, wordt aangeboden met promocode door een webshop, is ongeldig en wordt niet ondersteund door de Lazy Sundays en SafeShops.be vzw. Elke Gebruiker of Deelnemende Webshop die zulke ongeldige aanbieding vaststelt, dient SafeShops.be vzw hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, zodat SafeShops.be vzw de gepaste maatregelen kan nemen. 

2.2. De Aanbiedingen zijn uitsluitend geldig op de Lazy Sundays. 

2.3. Elke Gebruiker mag uitsluitend van één Aanbieding per Deelnemende Webshop genieten. 
Er kan bijgevolg slechts één Voordeelcode per Gebruiker worden gebruikt per Deelnemende Webshop. 

2.4. Om op de Lazy Sundays van een Aanbieding te kunnen genieten, dienen Gebruikers te klikken op de links voorzien op de Website naar de websites van de Deelnemende Webshops, of zich rechtstreeks te begeven naar de website van de Deelnemende Webshop en desgevallend gebruik te maken van de Voordeelcode. 

De websites van de Deelnemende Webshops zijn geen eigendom van en worden geenszins beheerd door SafeShops.be vzw. Ondanks het feit dat elke webshop werd gecertifieerd en gecontroleerd door SafeShops.be vzw en deze ten tijde van certificatie voldeden aan de (wettelijke) regels van SafeShops.be, toch kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van deze websites, noch voor de beschikbaarheid van de Aanbieding of de voorwaarden daaraan verbonden, aangeboden door de Deelnemende Webshop op de Lazy Sundays, noch voor de juistheid of werkzaamheid van de Voordeelcode, de inhoud van de verkoopsvoorwaarden, gebruiksvoorwaarden en privacy policy van deze Deelnemende Webshops, van de levering, de garantie of enig ander aspect van de transactie tussen de Gebruiker en de Deelnemende Webshop. Evenmin is SafeShops.be vzw aansprakelijk voor de inhoud van deze webshops en voor de gebeurlijke inbreuken die op deze websites gemaakt zouden kunnen worden op de rechten van derden. 

Echter, indien een label dragende webshop niet zou voldoen aan of de verificatieregels van SafeShops.be zou overtreden, dan behoudt SafeShops.be het recht hun certificaat en label in te trekken. De Gebruiker kan trouwens omtrent inbreuken op de certificatieregels van SafeShops.be klacht indienen op https://www.safeshops.be/nl/consumers-complaints/ 

2.5. SafeShops.be vzw behoudt zich het recht voor om naar eigen interpretatie en goeddunken Gebruikers te waarschuwen, tijdelijk of definitief de toegang tot de Website te ontzeggen door middel van een IP-ban of zelfs de toegang op de Website tot de link naar een aparte pagina van een specifieke Deelnemende Webshop, de link naar de website van een bepaalde Deelnemende Webshop of naar een bepaalde specifieke Aanbieding van een Deelnemende Webshop op de Lazy Sundays te ontzeggen. 

De ontzegging kan onder meer, maar niet uitsluitend, plaatsvinden om volgende redenen: 

 • De Gebruiker heeft zich onvolledig of onjuist geregistreerd of hij heeft het Aanmeldingsformulier onvolledig of onwaardheidsgetrouw ingevuld; 
 • De Gebruiker heeft zijn identificatiegegevens aan een derde overgemaakt; 
 • De Gebruiker maakt gebruik van andermans identificatiegegevens; 
 • De Gebruiker tracht meerdere malen van de Aanbieding van dezelfde Deelnemende Webshop te genieten op welke manier dan ook; 
 • De Gebruiker tracht specifiek voor een bepaalde Deelnemende Webshop toegekende Voordeelcodes te gebruiken voor een andere Deelnemende Webshop; 
 • De Gebruiker komt een in deze Gebruiksvoorwaarden gestelde verplichting niet na of liet zulks in het verleden na, of SafeShops.be vzw kan redelijkerwijze aannemen dat hij een dergelijke verplichting niet zal nakomen; 
 • Elke andere reden op grond waarvan SafeShops.be vzw redelijkerwijze kan oordelen dat de toegang dient ontzegd te worden; 

2.6. SafeShops.be vzw heeft niet de verantwoordelijkheid de verhouding tussen de Deelnemende Webshops en de Gebruikers te monitoren en is dan ook niet aansprakelijk voor de inhoud van de Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops, noch voor de houding van de Gebruiker of Deelnemende Webshop. SafeShops.be vzw kan echter wel op elk ogenblik wanneer zij kennis neemt of krijgt van een inbreuk op de huidige Gebruiksvoorwaarden, de algemene deelnamevoorwaarden, op een geldende wet of op de rechten of belangen van derden, van een Deelnemende Webshop of van SafeShops.be vzw zelf door een Deelnemende Webshop beslissen om naar eigen inzicht en discretie de Voorstelling en link naar deze Deelnemende Webshop te verwijderen, bijvoorbeeld indien SafeShops.be vzw van mening is dat de Aanbieding in strijd is met haar certificatievereisten, de goede zeden, discriminerend is, de persoonlijke levenssfeer van iemand schendt, de werking van de Website kan verhinderen, oproept tot geweld of illegaal gedrag of inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrechten en nabuurrechten) van anderen. 

Indien een dergelijke of enige andere inbreuk door een Gebruiker werd begaan, behoudt SafeShops.be vzw zich het recht voor om de Account van deze Gebruiker eenzijdig, onmiddellijk, definitief en zonder voorafgaande verwittiging af te sluiten en/of de toegang tot de Website en/of de Aanbiedingen te ontzeggen, behoudens een eventuele rechtsvervolging. 

2.7. De Gebruiker vrijwaart SafeShops.be vzw tegen elke aanspraak van Deelnemende Webshops, overheden of derden wegens inbreuken van welke aard ook en zal SafeShops.be vzw geheel vergoeden voor elke schade die zij zou lijden ingevolge het optreden van de Gebruiker. 

3. Aansprakelijkheidsbeperkingen 
3.1. SafeShops.be vzw besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de Content van haar Website. Deze Content is echter onderhevig aan wijzigingen, kan te allen tijde verwijderd worden en wordt ter beschikking gesteld van de Gebruiker zonder expliciete of impliciete garanties omtrent de correctheid ervan. SafeShops.be vzw is niet aansprakelijk voor schade ingevolge het gebruik van de Content op haar website, ongeacht of deze correct of incorrect bleek, noch voor schade die wordt veroorzaakt door het gebruiken of verspreiden van deze Content. 

3.2. SafeShops.be vzw benadrukt dat zij niet de auteur is van de Voorstellingen en Aanbiedingen van de Deelnemende Webshops en dat zij niet aansprakelijk is voor de inhoud ervan. 

SafeShops.be vzw garandeert niet dat de Voorstellingen en Aanbiedingen op haar pagina's geen inbreuk plegen op geldende wetten of op de rechten en belangen van Gebruikers, Deelnemende Webshops of derden, noch dat deze correct, volledig en up-to-date zijn. SafeShops.be vzw wijst alle aansprakelijkheid af voor de inhoud van de Voorstellingen en Aanbiedingen die afkomstig zijn van de Deelnemende Webshops en die niet correct zouden blijken te zijn of die in strijd zouden blijken te zijn met de rechten van derden, met geldende strafwetten of met de openbare orde en de goede zeden. Indien de Gebruiker of de Deelnemende Webshop de aanwezigheid van zulke inhoud vaststelt, dient hij SafeShops.be vzw hiervan onverwijld op de hoogte te stellen, zodat SafeShops.be vzw de gepaste maatregelen kan nemen. 

Uitsluitend de Deelnemende Webshop die de Voorstelling of de Aanbieding heeft geplaatst, is bijgevolg aansprakelijk voor de inhoud van deze Voorstelling of Aanbieding en de eventueel daaruit voortvloeiende claims of juridische gevolgen. De Deelnemende Webshop zal SafeShops.be vzw schadeloosstellen en vrijwaren voor elke claim tot schadevergoeding en alle daarmee gepaard gaande kosten uitgaande van Gebruikers of derden en die voort vloeit uit een inbreuk verbonden aan de inhoud van de Voorstelling of Aanbieding waarvoor de Deelnemende Webshop uitsluitend aansprakelijk is. 

3.3. SafeShops.be vzw wijst eveneens alle aansprakelijkheid af voor de uitvoering van Aanbiedingen die door de Deelnemende Webshops worden gedaan. 

SafeShops.be vzw komt niet tussenbeide en is geen partij in de verhouding tussen Gebruikers en Deelnemende Webshops, noch aan de eventuele overeenkomst die tussen hen zou tot stand komen. SafeShops.be vzw is bijgevolg niet aansprakelijk voor de geschillen tussen Gebruikers en Deelnemende Webshops, noch voor de inhoud van de bovenvermelde overeenkomst, noch voor de interpretatie of uitvoering ervan. 

SafeShops.be vzw wijst alle aansprakelijkheid af indien: 

 • de Deelnemende Webshops hun Aanbiedingen of andere verplichtingen ten opzichte van de Gebruiker niet uitvoeren; 
 • de Deelnemende Webshops de voorgestelde voorwaarden van hun Aanbiedingen wijzigen of niet respecteren; 
 • de Aanbieding, na aanvaarding ervan door de Gebruiker maar vóór uitvoering door de Deelnemende Webshop wordt ingetrokken, ongeacht of deze intrekking afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden; 
 • de prijs van de Aanbieding na de aanvaarding door de Gebruiker van deze Aanbieding stijgt, ongeacht of deze prijsstijging afhankelijk is van een voorafgaande verwittiging of opgave van een geldige reden; 
 • de Aanbieding of de eventuele daarmee gepaard gaande aankoop misleidend zou zijn of een inbreuk zou vormen op de Wet van 6 april 2010 op de Marktpraktijken en Consumentenbescherming; 
 • de Deelnemende Webshops een inbreuk zouden plegen op enige andere geldende wetten of voorschriften of op de rechten of belangen van Gebruikers, andere Deelnemende Webshops of derden; 
 • elk probleem dan ook dat zich voordoet in de verhouding tussen Deelnemende Webshops en Gebruikers. 

Met andere woorden, zodra de Gebruiker op de link naar de website van een Deelnemende Webshop heeft geklikt, ontstaat een nieuwe verhouding tussen deze Gebruiker en deze Deelnemende Webshop, waaraan SafeShops.be vzw vreemd is en waarvoor zij niet aansprakelijk is. 

3.4. SafeShops.be vzw stelt alles in werking om een toegang te verlenen tot haar Website 24u op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kan SafeShops.be vzw evenwel geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt SafeShops.be vzw alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van SafeShops.be vzw, zelfs indien ze op de Lazy Sundays gebeuren. Zij geven in geen enkel geval aanleiding tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie. 

3.5. De websites, inbegrepen de websites van de Deelnemende Webshops, waarnaar gebeurlijke koppelingen verwijzen, worden niet door SafeShops.be vzw beheerd, gehost of onderhouden. SafeShops.be vzw is niet aansprakelijk voor de inhoud van dergelijke websites, noch voor de koppelingen die daarop voorkomen of wijzigingen en updates die van dergelijke websites worden doorgevoerd. 

SafeShops.be vzw besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de aanwezigheid van de links naar de websites van de Deelnemende Webshops op de Website en aan de behoorlijke publicatie van de Aanbiedingen en de Voordeelcodes en het tijdig verzenden van de e-mails. SafeShops.be vzw kan echter niet garanderen dat deze links te allen tijde werken, evenmin op de Lazy Sundays. SafeShops.be vzw kan evenmin garanderen dat de e-mails die zij zal verzenden aan de Gebruiker tijdig en goed toekomen en leesbaar zijn. SafeShops.be vzw is evenmin aansprakelijk voor de juistheid van de Aanbiedingen of Voordeelcodes die zij publiceert op haar Website. In geval van normaal aanvaardbare verstoring van de werking van deze links of e-mailverkeer, doet SafeShops.be vzw alles mogelijk om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dit kan in geen geval aanleiding geven tot het verschuldigd zijn van enige schadevergoeding of sanctie in hoofde van SafeShops.be vzw. 

3.6. SafeShops.be vzw garandeert geenszins dat de door Gebruikers per e-mail gestuurde berichten niet onderschept, misbruikt of gewijzigd kunnen worden door derden. SafeShops.be vzw is evenmin aansprakelijk voor (de gevolgen van) het niet of niet tijdig ontvangen en/of verwerken van aan haar toegezonden e-mails of andere elektronische berichten. 

4. Goed en veilig gebruik van de Website
De Gebruiker verbindt er zich toe bij zijn Aanmelding en bij het gebruik van de Website om: 

 • De Website te gebruiken in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden en de Privacy Policy van de Website; 
 • Zich als een verantwoordelijke en zorgvuldige internetgebruiker te gedragen; 
 • Geen handelingen te verrichten die SafeShops.be vzw, op welke wijze dan ook, kunnen schaden; 
 • Niet ingeschreven te zijn op de Website onder verschillende logins; 
 • Persoonsgegevens over te maken die correct, up-to-date, nauwkeurig en volledig zijn; 
 • Zich geen identiteit van een andere persoon of entiteit toe te eigenen en geen valse (vennootschaps)naam te gebruiken; 
 • Geen code of login in te brengen die hem niet toebehoort; 
 • Er zo goed mogelijk over te waken dat zijn code en login geheim blijven en niet gebruikt worden door een derde; 
 • Elk niet toegestaan gebruik van zijn code en login onmiddellijk te melden aan SafeShops.be vzw; 
 • Elke, zelfs potentiële, inbreuk op de veiligheid van de Website of op de rechten van derden onmiddellijk te melden aan SafeShops.be vzw; 
 • De technische veiligheidsmaatregelen ingesteld op de Website alsook de code en login niet te schenden, te kopiëren, te verspreiden, te verkopen, over te maken aan derden of zelf te gebruiken; 
 • Op geen enkele wijze de toegang tot en het gebruik van de Website te verstoren; 
 • Zijn gegevens, zijn software en zijn informatica- en telecommunicatie-installaties op gepaste wijze tegen virussen en alle andere mogelijke risico's, waaronder het kraken van de computer, te beschermen. 

5. Intellectuele eigendom 
Thoas Project bvba in opdracht van Safeshops.be  is de exclusieve rechthebbende of rechtverkrijgende van het geheel van de intellectuele eigendomsrechten verbonden aan de Website en de aangeboden Dienst. De Gebruiker verbindt zich ertoe op geen enkele wijze en onder geen enkele vorm dan ook het geheel van elementen waaruit de Website bestaat, of een deel ervan, te kopiëren, te bewerken, uit te baten of door te verkopen of op enige andere wijze te gebruiken. Deze elementen zijn onder andere het merk, de teksten, de software, de databases, de formulieren, de handelsnamen, de productnamen, de logo's, de grafische elementen en illustraties, de grafieken, de muziek, de kleurcombinaties, de slogans, de lay-outs en bladschikkingen en elk ander voor bescherming in aanmerking komend element van de Website en de Dienst. 

6. Deelnemen als webshop 
6.1 Hoe neem ik deel als webshop? 

Je bent een SafeShops.be labeldrager of je bent hiervoor in aanvraag. Nog geen van SafeShops.be? Vraag dan je label aan op www.safeshops.be

Via ‘webshop login’ kan je jouw webshop online registreren voor The Lazy Sundays. Daar kan je een nieuw account aanmaken OF indien je vorig jaar deelnam aan de 7 Sleepless Shopping Nights kan je je gewoon opnieuw aanmelden met de login van vorig jaren.  

Volg de aangegeven stappen en je kan van start gaan.  

Aan de linkerzijde kan je je webshop toevoegen en jouw aanbieding invullen. Nu gaan we echt van start.  

6.2 Hoe werkt het? 

Net zoals de 7 Sleepless Shopping Nights, zal SafeShops.be The Lazy Sundays een 10-tal dagen op voorhand aankondigen en bekend maken via grootscheepse campagnes op de nationale radiozenders en op online & social media. Je kan natuurlijk ook je klanten rechtstreeks uitnodigen om zich te registreren. SafeShops.be helpt je dan met je advertentiemateriaal. 

6.3 Waakhond over je kortingen 

Dankzij jouw super-deals kan de zondag van je klanten niet meer stuk! Want ook daar waakt SafeShops.be over: bij het indienen van je actie, krijg je snel te horen van de SafeShops jury of je aanbieding exclusief en sterk genoeg is. We verwachten alleen de beste deals. 

6.4 Waaraan moeten je aanbiedingen voldoen? 

Je aanbod mag niet ingaan tegen de wet.  

Je aanbod moet geldig zijn voor Belgische gebruikers en specifiek uitgewerkt worden voor The Lazy Sundays 

Je aanbod moet voldoen aan de eisen van de jury 

Je aanbod moet voldoende sterk zijn (hoge korting of hoog absoluut bedrag) om te mogen deelnemen.  

Het SafeShops team (jury) heeft dan ook het recht een aanbieding te weigeren wanneer deze onvoldoende op bovenstaande punten scoort. 

6.5 Welke promoties kan ik voeren en hoe kondig ik ze aan? 

Wees creatief en doelbewust. Gebruik Radio, Social Media en je eigen webshop om actie te voeren. Na je inschrijving bezorgen we je een toolkit met allerlei tips & tricks, handig toch?!   

6.6 Need to knows 

 • Je kan ten alle tijden je gegevens veranderen via je persoonlijke login. Ondervind je hier problemen mee? Neem gerust contact op met info@safeshops.be.  
 • Let erop dat je http:// gebruikt bij het invullen van de link van je webshop. Anders zal deze niet correct geregistreerd worden.  
 • Meer vragen? Contacteer  ons via info@safeshops.be of via +324/96.34.12.84 
 • Ons adres. Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren.  

III. Privacy Policy

PRIVACY POLICY SAFESHOPS.BE 

1. Algemeen
Deze “Privacy Policy” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: SafeShops.be vzw, Kapelsesteenweg 195/1, 2180 Ekeren BE840.308.822 
 (hierna: “SafeShops.be”). 
  
Lees deze Privacy Policy aandachtig door, want het bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website [www.safeshops.be of www.lazysundays.be & doorverwijzingen of www.safeshops.shop of www.safeshopsawards.be of www.etradesummit.be] en door het op deze website vermelde emailadressen verschaffen van Persoonsgegevens, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Policy en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf. 

SafeShops.be respecteert en beschermt uw persoonlijke levenssfeer. Haar bestanden werden aangegeven bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. De huidige privacy policy legt uit hoe SafeShops.be uw gegevens verzamelt en gebruikt. De policy verstrekt u trouwens informatie over de procedure die u dient te volgen. Zo informeert deze u over welke gegevens SafeShops.be over u heeft geregistreerd en hoe u moet vragen om ze in het bestand te verbeteren of zelfs te laten schrappen. SafeShops.be dankt u voor het vertrouwen dat u haar schenkt. 

SafeShops.be leeft de “Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” na, zoals gewijzigd door de Wet van 11 december 1998 alsook de anti-spambepalingen uit Boek XII van het Wetboek Economisch Recht omtrent het “recht van de elektronische economie”.  
 
SafeShops.be stelt zich middels huidige Privacy Policy tevens in regel met de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens.  
 
De verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is SafeShops.be. Een verklaring werd afgelegd bij de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer wat betreft de verwerking van uw persoonsgegevens. 

2. Gegevens verzameld door SafeShops.be
SafeShops.be registreert de gegevens van haar leden, van haar prospecten evenals van de consumenten die een klacht bij ons hebben ingediend of zich ingeschreven hebben op de alerts van de Lazy Sundays. In het algemeen betreft dit: 

 • Categorie 1, zonder registratie: uw IP-adres  
 • Categorie 2: uw profielnaam, wachtwoord, e-mailadres, logingegevens , adresgegevens, bedrijfsnaam, telefoonnummer 
 • Categorie 3:  bij inschrijving op onze nieuwsbrief: uw e-mailadres, naam, voornaam, eventueel bedrijfsnaam, type sector 
 • Categorie 4: via cookie: uw taal voorkeur 
 • Categorie 5: uw adresgegevens, BTW nummer naar aanleiding van het plaatsen van een bestelling. 

Wij registreren ook informatie over het bedrijf waarin onze leden en/of prospecten werken (bv: BTW- nummer, activiteitensector,…). 
 
SafeShops.be kan gegevens van u (Persoonsgegevens) op verschillende manieren vergaren: 
  
a. door gebruik van cookies (zie onderstaand); 
  
b. tijdens uw registratie en gebruik van de Websites (O. a.lazysundays.be / safeshops.be / safeshops.shop) ; 
 
c. door de afgifte van een visitekaartje of andere registratie op een beurs of via     een persoonlijk contact. 
  
De Website maakt ook gebruik van cookies die een aantal persoonsgegevens verzamelen. Voor de bepalingen omtrent het gebruik van cookies, zie verder. 

3. Doeleinden van de verwerking   
3.1. Algemene doeleinden: 

SafeShops.be zal de bij u vergaarde Persoonsgegevens uitsluitend voor de volgende doeleinden gebruiken: 

 • Categorie 1: het verzorgen en verbeteren van deze Website en het opnemen van Persoonsgegevens in anonieme statistieken, waaruit de identiteit van specifieke personen of bedrijven niet kunnen achterhaald worden, met als rechtsgrond de legitieme belangen van SafeShops.be om haar Website en dienstverlening voortdurend te verbeteren;   
 • Categorie 2: het beheer van uw account op deze Website of in onze database met het oog op het gebruik van onze Onderneming en website, met als rechtsgrond de uitvoering van een overeenkomst die door u werd gevraagd, en, indien aangegeven door u, eveneens het toezenden van direct marketing, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; 
 • Categorie 3: het u toezenden van direct marketing, nieuwsbrieven, acties en promoties, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming;  
 • Daarnaast worden deze categorie persoonsgegevens verzameld in het kader van The Lazy Sundays om: 
  • De Gebruiker de Dienst aangeboden op de Website van de Lazy Sundays te kunnen leveren; 
  • Het doen van marktonderzoek ter verbetering van de technische en inhoudelijke kwaliteit van de Website en van de toekomstige Lazy Sundays; 
  • Het verstrekken van informatie aan de Gebruiker, het verzenden van enkele e-mails met de verschillende Aanbiedingen voor en tijdens de Lazy Sundays aan de Gebruiker, opdat deze gebruik kan maken van de Aanbiedingen verstrekt door de Deelnemende Webshop en het verstrekken van informatie met betrekking tot toekomstige aanbiedingen die de Gebruiker zouden kunnen interesseren; 
  • De technische administratie van de Website te beheren; 
  • Na de gegevens anoniem te hebben gemaakt, statistieken op te maken of enquêtes uit te voeren met betrekking tot het aantal bezoeken van de verschillende onderdelen van de Website.  
 • Categorie 4: doeleinden cookies, met als rechtsgrond uw expliciete, voorafgaande toestemming; 
 • Categorie 5: de levering en facturatie van door u bestelde diensten, met als rechtsgrond het verstrekken van een dienst die door u gevraagd werd. 

U bent niet verplicht om Uw Persoonsgegevens vrij te geven, maar begrijpt dat het verlenen van bepaalde diensten onmogelijk wordt wanneer U de verwerking weigert. 
  
3.2. Direct marketing: 
De persoonsgegevens zullen eveneens worden gebruikt voor direct marketing, mits U hiervoor een bijkomende uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven (“opt-in”). 
  
Indien u reeds bent opgenomen in onze verzendlijst voor het ontvangen van marketingmateriaal in papieren en/of elektronische vorm, kan SafeShops.be uw gegevens gebruiken voor het verzenden van marketing en ander materiaal met betrekking tot SafeShops.be, haar producten en/of diensten. SafeShops.be kan de door u verschafte gegevens gebruiken voor het bijwerken van door SafeShops.be bewaarde documenten. 
  
Deze toestemming kan op elk moment worden ingetrokken, zonder motivering en gratis door bijvoorbeeld op de daartoe voorziene uitschrijflink te klikken, onderaan ieder promotioneel e-mailbericht. 
  
3.3. Doorgifte aan derden: 
Bij gehele of gedeeltelijk reorganisatie of overdracht van activiteiten van SafeShops.be, waarbij zij haar bedrijfsactiviteiten reorganiseert, overdraagt, staakt of indien SafeShops.be failliet gaat, kan zulks betekenen dat uw gegevens aan nieuwe entiteiten of derden middels welke de bedrijfsactiviteiten van SafeShops.be geheel of gedeeltelijk worden uitgevoerd, worden overgedragen. 
  
SafeShops.be zal in redelijkheid pogen u van tevoren op de hoogte te stellen van het feit dat SafeShops.be uw gegevens aan genoemde derde bekendmaakt, maar u erkent tevens dat dit niet onder alle omstandigheden technisch of commercieel haalbaar is. 
  
SafeShops.be zal uw Persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikking stellen aan derden, behalve zoals bovenstaand beschreven of tenzij met uw voorafgaande toestemming. 
  
3.4. Wettelijke vereisten: 
In zeldzame gevallen kan het voorkomen dat SafeShops.be uw Persoonsgegevens ingevolge een gerechtelijk bevel of om te voldoen aan andere dwingende wet- of regelgeving moet onthullen. SafeShops.be zal in redelijkheid pogen u van tevoren dienaangaande te informeren, tenzij een en ander aan wettelijke beperkingen onderhevig is. 

4. Duur van de verwerking   
De persoonsgegevens worden door ons bewaard en verwerkt voor een periode die noodzakelijk is in functie van de doeleinden van de verwerking en in functie van de contractuele relatie tussen SafeShops.be en U. 
  
 Voor consumenten die zich inschrijven voor de Lazy Sundays, bedraagt dit tot de volgende actie van de Lazy Sundays. Uitschrijven kan op elk moment via info@safeshops.be  
 
Data voor direct marketing doeleinden worden heden steeds verzameld mits opt-in. Wanneer u niet verder met SafeShops.be in dat kadert wenst te communiceren, dan kan u zich uit onze database laten verwijderen. (zie verder). 
 
5. Uw rechten 
5.1. Recht van toegang en inzage: 
U heeft het recht om op elk moment gratis kennis te nemen van Uw persoonsgegevens, alsook van het gebruik dat Wij van Uw persoonsgegevens maken. 
  
5.2. Recht van verbetering, verwijdering en beperking: 
U bent vrij om Uw persoonsgegevens al dan niet mee te delen aan SafeShops.be. Daarnaast heeft U steeds het recht om Ons te verzoeken Uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen of te verwijderen. U erkent dat bij weigering van mededeling of verzoek tot verwijdering van persoonsgegevens, bepaalde diensten en producten niet leverbaar zijn. 
  
U mag eveneens vragen om de verwerking van uw Persoonsgegevens te beperken. 
  
5.3. Recht van verzet: 
U beschikt eveneens over een recht van verzet tegen de verwerking van Uw persoonsgegevens om ernstige en legitieme redenen. 
  
Daarnaast heeft U steeds het recht om U te verzetten tegen het gebruik van persoonsgegevens voor doeleinden van direct marketing; in dergelijk geval hoeft u geen redenen op te geven. 
  
5.4. Recht van vrije gegevensoverdracht: 
U beschikt over het recht om Uw Persoonsgegevens die door Ons verwerkt worden in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en/of aan andere verantwoordelijken over te dragen. 
  
5.5. Recht van intrekking van de toestemming: 
  Voor zover de verwerking gebaseerd is op uw voorafgaande toestemming, beschikt U over het recht om die toestemming in te trekken. 
  
5.6. Uitoefening van uw rechten: 
 U kunt uw rechten uitoefenen door ons daartoe te contacteren, hetzij per e-mail naar (info@safeshops.be), per post naar SafeShops.be - Kapelsesteenweg 195/1 , 2180 Ekeren  of door gebruik te maken van het onderdeel “Contacteer ons” op de Website, mits bijvoeging van een kopie van Uw identiteitskaart. 
  
5.7. Automatische beslissingen en profiling:                  
De verwerking van Uw Persoonsgegevens omvat geen profiling en U zult door ons evenmin aan geautomatiseerde beslissingen worden onderworpen. 
  
5.8. Recht om klacht in te dienen: 
U beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de Belgische Privacycommissie: Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, e-mail:  commission@privacycommission.be
  
Dit laat een voorziening voor een burgerlijke rechtbank onverlet. 
  
Indien U schade zou lijden als gevolg van de verwerking van Uw persoonsgegevens, kunt U een vordering tot schadevergoeding instellen. 
  
6. Veiligheid en vertrouwelijkheid   
6.1. Wij hebben veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet-toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens verzameld te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 
  
6.2. In geen geval kan SafeShops.be aansprakelijk worden geacht voor enige directe of indirecte schade die voortvloeit uit een foutief of onrechtmatig gebruik door een derde van de persoonsgegevens. 
  
6.3. U dient te allen tijde de veiligheidsvoorschriften na te leven, onder andere door elke niet toegestane toegang tot Uw login en code te voorkomen. U bent dus als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat wordt gemaakt vanaf de Website van Uw computer, IP-adres en van Uw identificatiegegevens, alsook voor de vertrouwelijkheid ervan. 

7. Toegang door derden
7.1 Teneinde Uw persoonsgegevens te kunnen verwerken, verlenen Wij toegang tot Uw persoonsgegevens aan onze werknemers. 

7.2 Wij garanderen een gelijkaardig niveau van bescherming door contractuele verplichtingen tegenstelbaar te maken aan deze werknemers en aangestelden, die gelijkaardig zijn aan deze Privacy Policy. 

8. Cookies   
8.1. Wat zijn cookies? 
Een “cookie” is een klein bestand uitgezonden door de server van SafeShops.be en geplaatst op de harde schijf van Uw computer. De inlichtingen opgeslagen op deze cookies kunnen enkel door Ons gelezen worden en enkel gedurende de duur van het bezoek aan de Website. 
  
8.2. Waarom gebruiken we cookies? 
Onze Website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers van onze Website. Dit helpt ons om je een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze Website bezoekt en laat ons ook toe onze Website te optimaliseren. 
  
Ten gevolge van recente wetswijzigingen worden alle Websites die gericht zijn op bepaalde delen van de Europese Unie verplicht om jouw toestemming te vragen voor het gebruik of opslaan van cookies en gelijkaardige technologieën op jouw computers of mobiele apparaten. Deze cookie policy geeft je duidelijke en volledige informatie over de cookies die wij gebruiken en hun doel. 
  
8.3. Soorten cookies: 
Hoewel er verschillende soorten cookies bestaan, onderscheiden qua functionaliteit, herkomst of bewaartermijn, maakt de wetgeving hoofdzakelijk een onderscheid tussen functionele of technisch noodzakelijke cookies enerzijds en alle andere cookies anderzijds.

De Website gebruikt volgende cookies: 

Strikt noodzakelijke cookies

ProviderFunctieCookiesDuur
OneTrust Cookie ConsentDeze cookies worden gebruikt door de OneTrust Cookie Consent & Website Scanning solution. Op die manier worden uw cookie instellingen opgeslaan.
 • OptanonConsent
 • OptanonAlertBoxClosed
1 jaar
Addtoany.comWordt gebruikt door het content network Cloudfare om betrouwbaar verkeer te identificeren._cfduid1 jaar

 

Prestatiecookies

ProviderFunctieCookiesDuur
Google AnalyticsGoogle Analytics verzamelt informatie waarmee we interacties met onze websites kunnen begrijpen en die ervaring uiteindelijk kunnen verfijnen om u beter te kunnen dienen.
 • _ga
 • _gat
 • _gid
 • 2 jaar
 • 1 dag
 • 1 dag

 

Functionele cookies

ProviderFunctieCookiesDuur
Addtoany.comWerkt de teller bij voor de social sharing-functies van de website.uvc1 dag

 

Doelgroepgerichte cookies

ProviderFunctieCookiesDuur
Google.comGebruikt door Google AdWords om mogelijke klanten te bepalen op basis van het gedrag van de bezoekers op onze website.

ads/ga-audiences

sessie

 

8.4. Uw toestemming: 
Bij uw eerste bezoek aan onze Website wordt U gevraagd om onze verschillende soorten cookies te aanvaarden. U kunt categorie per categorie cookies toestaan of weigeren. U kunt te allen tijde de cookie instellingen voor onze Website wijzigen via deze knop: Cookie Instellingen
  
U kunt de installatie van deze cookies weigeren door bij het eerste gebruik van de Website in het daartoe aangeboden pop-up scherm te kiezen voor “Cookies weigeren”. 
  
U kunt tevens cookies weigeren of blokkeren door de configuratieparameters van Uw navigatiesysteem te wijzigen. Het uitschakelen van cookies kan betekenen dat U van bepaalde functionaliteiten van de Website geen gebruik kunt maken. 
  
Mocht u verder nog vragen of opmerkingen hebben met betrekking tot de verwerking van Uw persoonsgegevens, neem gerust contact met Ons op, hetzij per e-mail naar (info@safeshops.be) per post naar SafeShops.be, Kapelsesteenweg 195, 2180 Ekeren, of door gebruik te maken van het onderdeel “Contact” op de Website / Webshop. 
  
Meer informatie over cookies vindt u tevens op: http://www.allaboutcookies.org/ 
Meer informatie over online behavioural advertising en online privacy vindt u hier: http://www.youronlinechoices.eu/ 

Tijdens uw bezoek aan de site van SafeShops.be, meerbepaald wanneer u het deel betreedt dat aan de leden voorbehouden wordt door een login en paswoord te vermelden, kunnen wij informatie opslaan op uw computer onder de vorm van een Cookie of van een gelijkaardig bestand. Die informatie maakt het ons mogelijk om u een betere dienstverlening te bieden. Ze licht ons in over de taal die u koos voor de site. 

Met de meeste internetbrowsers kan u de Cookies van uw harde schijf verwijderen, ze blokkeren of vragen dat de browser u van hun aanwezigheid op de hoogte brengt vooraleer ze definitief worden opgeslagen. Om meer over die functies te weten te komen, kan u de instructies lezen die verschijnen op het informatiescherm van uw browser. 

9. Hoe SafeShops.be contacteren? 
SafeShops.be vzw 
Kapelsesteenweg 195/1 
2180 Ekeren 
België 

Tel : +32 475 72 02 46 
Email : info@SafeShops.be 
Ondernemingsnummer : BE 0840.308.822 

IV. Algemene bepalingen

1. Aanpassingen
Indien SafeShops.be vzw ertoe gebracht zou worden verwerkingen uit te voeren die op dit moment niet zijn voorzien door deze Gebruiksvoorwaarden of deze Privacy Policy, contacteert zij de Gebruiker per elektronische post vooraleer zijn persoonsgegevens te hergebruiken zodat hij van deze nieuwe verwerking geïnformeerd is en om hem toe te laten dit hergebruik te weigeren.

Indien deze Gebruiksvoorwaarden of deze Privacy Policy wordt gewijzigd, is de nieuwe versie beschikbaar op de Website en is deze nieuwe versie van toepassing vanaf het eerstvolgende bezoek van de Gebruiker aan de Website. Vanaf dat ogenblik wordt de Gebruiker geacht hiervan kennis te hebben genomen en hiermee akkoord te gaan. Het is dus van belang bij elk bezoek aan de Website de datum van aanpassing hierboven vermeld, na te gaan.

2. Toepasselijk recht en bevoegdheidsbeding
Deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy worden beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd in overeenstemming met het Belgische recht, dat exclusief van toepassing is bij elk eventueel geschil.

De rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen zijn exclusief bevoegd om te oordelen over elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de interpretatie of de uitvoering van deze Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy.

3. Aanvaarding
Door de Website te bezoeken en ten laatste op het ogenblik van zijn Aanmelding, aanvaardt de Gebruiker alle bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden en deze Privacy Policy en stemt hij ermee in dat SafeShops.be vzw zijn persoonsgegevens verzamelt en verwerkt in overeenstemming met deze Privacy Policy.

4. Taal van de Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy
De oorspronkelijke taal waarin de huidige Gebruiksvoorwaarden en Privacy Policy worden opgesteld is het Nederlands. Er werden vertalingen gemaakt naar het Frans en het Engels. In geval van tegenstrijdigheid, verschil of interpretatieproblemen tussen één van deze drie versies, zal de Nederlandstalige versie voorrang krijgen en als referentie dienen.

5. Contact
Voor alle bijkomende inlichtingen of opmerkingen met betrekking tot deze Gebruiksvoorwaarden, deze Privacy Policy of met betrekking tot de wijze waarop SafeShops.be vzw gegevens verzamelt kan men contact opnemen met SafeShops.be vzw op het volgend adres: bvba SafeShops.be vzw, met maatschappelijke zetel te B-2810, Kapelsesteenweg 195/1, Ekeren, België, info@SafeShops.be.

Elke klacht of betwisting dient aangetekend aan het hierboven vermelde adres te worden verzonden.

Elke mededeling van SafeShops.be vzw aan de Gebruiker gebeurt via de Website of per e-mail of sms aan de Gebruiker.